Stressmestring –

Mange menneske har bruk for å kunne meir om stressmestring. Ei undersøking gjort blant studentar viser at to av dei tinga som slit dei mest i studietida er tidsstyring og stressmestring. Dette er to faktorar som heng nært saman, og det eine påverkar ofte det andre.

Eg tek no ferie i tre veker framover. Jobben blir mest muleg «fråkobla», men eg kjem til å sjå innom e-post ein til to gongar pr veke. Dersom du treng råd om stressmestring, er mi oppmoding at du les det du finn her på bloggen min. Om dette ikkje løyser det du treng, ta kontakt med meg etter ferien. Send meg gjerne ein e-post til kontakt@kompetus.no, så tek eg kontakt umiddelbart etter ferien.

Dei stressmestringsverktøya du får lære er av dei beste mestringsmetodane som er tilgjengelege, og du vil oppnå gode resultat av å følgje dei råda du får med deg i eit samarbeid med meg.

God sommar. Helsing Per Robert Tafjord

ps. har du kontakt med nokon som skal studere til hausten? Tips dei om at eg kjem med ei lita, men innhaldsrik bok om tidsstyring og stressmestring for studentar tidleg i august. Sjå meir i artikkelen nedanfor denne.

Reklame
Posta under Uncategorized | Merkt , | Kommenter innlegget

Ny e-bok: Bedre stressmestring og tidsstyring for studenter

2014-07-09 20.36.30-1Ny E-boklansering i veke 32. «Bedre stressmestring og tidsstyring for studenter», med undertittelen «Bli kvitt studentenes tidklemme- og stressbelastninger ved å benytt disse nyttige ideene».

En undersøkelse blant studenter, der de har blitt spurt hva som fører til flest problemer for studenter, viser resultatet at manglende kunnskaper rundt tidsstyring, samt manglende stressmestringskunnskaper, er to av de faktorene som skaper størst problemer.

Som sertifisert stressmestringsveileder er dette to faktorer jeg jobber mye med, og som jeg kan vise studenter veien til gode løsninger. Jeg har derfor laget en enkel innføringsbok der de to faktorene blir mer belyst, og der mange de får lære mange gode hjelpeverktøyer som gjør at de mestrer tidsstyringen bedre, og følgelig også har en langt mindre stresset studiehverdag.

Boken tar opp følgende temaer:

1. 3 grunnleggende verktøy mot stress

2. Det grunnleggende innen tidsstyring for studenter

3. Gjør forandringer med tankemønsteret ditt slik at du håndterer tidsbruken din bedre

4. Mål resultatene av det du klarer å skape i løpet av den tiden du bruker

5. Lær deg de beste studievanene for å bedre tidsstyringen

6. Hvordan kan du få et enda bedre grep på studiene?

+ minst tre viktige temaer til.

E-boken er på 30 sider +, er lettfattelig,og ved aktiv bruk vil den hjelpe studenter til en vesentlig bedre tidsdisiplin og redusere stresspåkjenningene studenter utsetter seg for betraktelig. Boken koster bare kr 97,- tilsendt som e-bok. Dersom du vil ha den som heftet bok, tilsendt pr post, vil dette koste deg kr 179,-. Faktura blir sendt sammen med bokleveransen.

Bestill boken nå, og få den tilsendt i uke 32, mellom 4. -8. august. Du rekker da å skumlese boken før du starter på studiene, og også deretter lære mer om de ulike verktøyne, og hvordan du bruker dem for et mer vellykket liv som student.

Bruk bestillingsboksene nedenfor:  

Du kan også sende en e-post til kontakt@kompetus.no med samme informasjon som nevnt ovenfor.

(c) Per Robert Tafjord

 

 

 

 

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Eg trur ikkje på dei kjappe «løysingane»

Bilde (6)Det finst ikkje noko god, rask løysing på å bli kvitt dei fleste av livets mangfald av plager. Det vere seg stress, sosial angst, mistrivsel, erfaring med kjærleikssorg, mildare sorgreaksjonar, og mange aldre plager som kan vere alt frå moderate til livstruande.

Dessverre finst det eit mangfald av tilbod om raske løysingar, på produkt og på piller, som kan løyse alt for deg i løpet av ein dag. Dessverre, eg trur ikkje at det å finne fram til løysingane, samt det å innarbeide varige løysingar på slike problem, er «hurtigmat», der du kan bestille, betale og umiddelbart vere kvitt problemet for godt, ein gong for alle.

«Hurtigmatløysingane» kan vere til nytte i ein del tilfelle, men ikkje for lengre periodar. Dei legg ein dempar på problema, men det er aldri med å bidra til å finne fram til årsaka til problema. Så lenge ein ikkje finn fram til disse, og lærer det som skal til for å få det  bort i framtida, dukkar problemet fram att når ein sluttar å bruke hurtigmatløysinga. Og kva er då best? Å lære seg korleis ein skal handtere utfordringane, slik at ein får bort problema, eller nytte seg av hurtigmatløysingar som demper problemet, og som samtidid dempar livsaktiviteten, men ikkje gjer noko konkret med årsakene?

Som du sikkert har forstått så trur eg meir på ei form for mental medisinering som hjelpemiddel mot stress, sosial angst, mistrivsel over livet, kjærleikssorg og mildare sorgreaksjonar, enn kva eg trur på ei lengre pilledemping av kjenslene dei skapar. Medisineringa dempar kjenslene, men ein pille kan aldri lære deg kva du skal gjere for å handtere dei stemningane som oppstår frå ditt indre. Ein lykkepille kan ikkje forandre tankemønsteret ditt. Det kan du sjølv gjere ved å arbeide positivt med tankane og følelsane dine. Berre du kan, og i tillegg kan det vere nyttigt å ha bistand frå nokon som kan støtte deg i denne læreprosessen.

NB. Illustrasjonen er ikkje tilfeldig valgt. Vil du nå fram til målet, må du lære deg korleis du skal forebygge indre plager, og løyse dei innafrå og ut.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

ps. Har du behov for å lære deg meir om korleis du skal handtere ulike livsplager? Ta kontakt med meg på telefon 952 13 859, eller send meg ein e-post til kontakt@kompetus.no

Posta under Uncategorized | Merkt , , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Minibok/dobbel-cd om stressmestring

2014-06-21 07.57.52illustrasjon bøker nr 2 15.05.2014 For ei tid tilbake heldt eg eit miniseminar om stressmestring for Ålesund og omegn MS-forening. Seminaret har tittelen «Stressmestring – kva betyding har det for eit menneske sin helsetilstand?», med undertittel «Stressmestring for deg som har ei diagnose, for deg som ikkje har det, og for alle oss andre som er ein plass midt i mellom».

Tilbakemeldingane under og etter seminaret var gode, også frå deltakarar som var med som ledsagarar, og som er friske menneske. Eg har no spelt inn ein nedkorta variant av miniseminaret på ein cd. Den er på ca 70 minutt. Der får du presentert det eg meiner er dei tre viktigaste stressmestringsverktøya, dei som raskast lærer deg å mestre stresset ditt. I tillegg får du mange andre små tips rundt andre verktøy som støttar deg til betre stressmestring.  Du får også med ei minibok på 30 sider.

Du får også ei anna cd. Den handlar om stressmestring for deg som er ein omsorgsperson for eit familiemedlem. Den er mest relatert til foreldre som har omsorg for barn som har ei diagnose, men passar også like godt for deg som har eit omsorgsansvar for heimeverande gamle forelde. Å ha omsorg for nære familiemedlemar er noko som slit mange svært mykje. CD-plata inneheld mange tips om korleis du kan mestre omsorgsstress på ein betre måte. Ca 54 minutt.

Kva kostar så alt dette? Det kostar deg den utrulege summen av kr 149,- + porto ved bestilling fram til 04.07.2014. SEnd ein epost til kontakt@kompetus.no , ring meg for bestilling på tlf 952 13 859, eller nytt bestillingsboksen nedanfor.

 

 

 

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter, Uncategorized | Merkt , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Stressmestring, kva betyding har det for eit menneske sin helsetilstand?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Eg har nyleg halde eit miniseminar for Ålesund og omegn MS-forening med tittelen som står i overskrifta her. Undertittelen er «Stressmestring når du har ei diagnose, når du ikkje har ei diagnose- og for alle oss andre som er midt i mellom».

Sjølv om det under vegs i seminaret, og i e-boka, er referert til bruk overfor folk som har sjukdomsdiagnoser, passar innhaldet like mykje for folk som er friske  og førige, og for folk som er friske, og ikkje fullt så førige. E-boka er på knappe 30 sider ( seminaret kan gjennomførast på 3-4 timar).

I tillegg til e-boka har eg no også laga ei cd,  eit 70 minutts nedkorta variant av seminaret. Du får også med CD 2,s om er eit samandrag av eit seminar. Den heiter «forebygging av stress og utbrentheit knytt til omsorgsarbeid av familemedlemar». Denne siste er ein god informasjon om stressforebygging for menneske som har omsorg i eigen heim av eigne barn, eller av nære pårørandei  f eks godt vaksne foreldre sin heim.

Eg ser at det siste temaet blir meir og meir aktuelt rundt om i landet, etter kvart som pleierelaterte oppgåver blir ein salderingspost som blir hyppig nytta for å spare seg til endå meir fant. Blir f eks det eg kallar tre private omsorgsarbeiderar utbrent, og forsvinn ut av avbeidslivet i ein enno yrkesaktiv alder, vil det koste like mykje i trygdekostnader som det den n brutto innsparinga ein får ved å legge ned dagsenteret.

E-boka og dei to cd-platene kostar til saman kr 199,- + evt porto. Send ein e-post til kontakt@kompetus.no. Skriv at du ønskjer minibok om stressmestring + cd-plater, og opplys adressa di og telefonnr.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

ps. Har du bruk for coaching? Ring meg på telefon 952 13 859 for meir info.

Posta under Coaching | Merkt | Kommenter innlegget

Gjer nye oppgåver på jobben deg usikker og stressa?

2013-10-09 09.18.44Det er vanskeleg å gjere ein god jobb dersom du føler deg usikker på jobben. Ei undersøking i USA viser at leiaren sin rolle har stor innvirking på korleis innsatsen til dei ha er leiar for vil bli. Mange arbeidstakarar yter meir når dei har eit godt forhold til sjefen, og har ein sjef som inspirerer og engasjerer. Som gir tilbakemeldingar, både på det gode og på det som kan gjerast betre. Dersom ein arbeidstakar blir sett også for det han gjer bra, og får høyre dette, er det lettare å gjere endå meir av det same.

Det er i dag raske forandringar og krav til omstillingar innan dei fleste arbeidsplassar. Det gjer at vi stadig vekk må forandre arbeidsprosessar både mentalt og reelt utøvande. Her er det også viktig at ein leiar kjem inn og helper den arbeidstakande utøvaren til rette. God innføring i nye arbeidsprosessar gjer arbeidstakaren sikrare, og det aukar også produktiviteten raskare.  Ei betre innføring i nye oppgåver reduserer tidsbruken før oppgåva blir beherska, og det aukar også sjølvkjensla til arbeidsutøvaren.

God opplæringsledelse ved innføring av nye oppgåver gjer arbeidstakaren mindre usikker og stressa, og det er samtidig ein god måte å bygge sterke band mellom leiar og den som blir leia.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

Ps. vil du ha den gratis e-boka mi om Stressmestring? Det er ei enkel bok på ca 30 sider, og den kan forandre livstrivselen og gjere deg til ein langt betre stressmestrer. Sjå på artikkelen nedanfor denne. Her finn du også ein bestillingsmal. Bestill den før klokka er 2400 laurdag kveld. Då får du den tilsendt gratis.

Posta under Coaching | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Har du lyst til å ha ei gratis e-bok som gjer deg til ein som mestrer stresset ditt?

illustrasjon bøker nr 2 15.05.2014Forrige helg hadde eg eit miniseminar om stressmestring for Ålesund og omegn  MS-forening. Seminaret tek opp det eg meiner er dei tre viktigaste stressmestringsverktøya. Disse er:

1. Affirmasjonar, eller det positive sjølvsnakket. Den indre dialogen du har med deg sjølv, og tek for seg korleis du kan nytte dette for å få bukt med stressplagene dine.

2. Stressdagboka. Dette er korleis du skal bruke ditt eige detektivbyrå for å finne fram til følgjande: Når vert eg stressa? Kva er det eg merkar, og korleis merkar eg stress-signala mine? Kva er årsaka til at eg vert stressa? Og  så det proaktive, kva tiltak kan eg gjere for at eg skal overvinne stressårsaka, og aller helst – gjere det slik at det ikkje skapar noko stress for meg i framtida.

3. Problemsirkelen og den proaktive påvirkningssirkelen. Eit effektivt  verktøy for å lokalisere problema dine, og finne fram til korleis du kan påvirke disse problema gjennom proaktive handlingar, slik at du fjernar dei, og fjerner mange av dei ein gong for alle.

Den vesle e-boka, som er på ca 30 sider, er lettlest og lærer deg å overvinne mykje av stresset du møter på din veg. I tillegg til dei tre verktøya som er nemnt ovanfor vil du også få lære litt om nokre andre mindre, men svært effektive verktøy.

E-boka er gratis for deg fram til 30. mai. Nytt deg av høvet, og få den tilsendt ved å fylle ut informasjonen  i meldingsboksen nedanfor, eller send ein e-post til kontakt@kompetus.no der du opplyser at du ønskjer e-boka om stressmestring. Opplys då namnet ditt, e-postadresse, og også gjerne adressa di og telefonnummeret.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

 

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Stressmestring – kva betydning kan det ha for eit menneske sin helsetilstand?

illustrasjon bøker nr 2 15.05.2014Gratis e-bok om stressmestring, 30 sider.

Eg veit at akkurat i dette øyeblikket er det mange menneske som kunne hatt bruk for mi hjelp, fordi dei er stressa, slit, har angst og er deprimerte. Dessverre er det alt for mange som er dette, og som eg har lyst til å hjelpe. Dessverre er det også alt for få som veit at tenestene eg kan tilby, verkeleg finst, og at dei kan gjere mykje for å betre mennesket sin trivsel.

For få menneske av dei som treng det har funne fram til meg, eller dei finn fram til meg- og trur det er for dyrt. Eg tek tross alt 60 % av den timeprisen kunden betaler for å få fiksa bilen sin. Og den er vel meir verdifull enn helsa?

Som stresscoach med spesiell interesse for proaktiv problemløysingsbistand i tillegg, har eg mange arbeidsverktøy som er til nytte for deg, eller for den/dei du kjenner som slit med stressrelaterte slitasjar.

Kva kan eg gjere med dette, slik at det ikkje treng koste deg noko å finne ut kva du verkeleg kan gjere for å få bukt med stresset ditt? Eller- korleis kan du hjelpe andre ved å formidle opplysning til andre om at eg har eit gratis tilbod som mange kan nytte seg av?

Som eit første steg på vegen har eg laga ei lita e-bok til deg. Den heiter «Stressmestring – kva betydning kan det ha for eit menneske sin helsetilstand?» og den er på ca 30 sider. Det er ei e-bok med kunnskap om korleis du kan nytte det eg meiner er dei tre viktigaste stressmestringsverktøya for å lære deg å bli mest muleg stressfri.

Den lærer deg m a:

  •  korleis du skal lokalisere stress-signala dine, finne fram til årsakene, og også korleis du kan gjere mottiltak mot stresset.
  • Bruken av affirmasjonar, dvs det positive sjølvsnakket
  • Den proaktive problemsirkelen/problemløysingssirkelen

Du får også vite meir om kva stress er, i tillegg til å få lære meir om nokre mindre, men svært effektive stressmestringsteknikkar.

Vil du ha tilsendt ei gratis e-bok på ca 30 sider via e-post? Nøl ikkje. Fyll ut informasjonen eg treng nedanfor, så sender eg den til deg i løpet av ein dag eller to. Boka blir distribuert gratis fram til 30.05.2014.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

ps. Og – kjenner du andre som har nytte av boka, så tips dei om at dei får den gratis fram til 30.5.2014

(illustrasjon lovleg henta frå Free Photos Bank)

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Har du lyst til å gjere noko med dei problema som gjer at du blir stressa?

2013-10-09 09.18.44Stressmestring – kva betyding har det for eit menneske sin helsetilstand? Klart du kan klare å bli stressfri.

Eg har no utarbeidd eit miniseminar der eg lar deg få lære korleis du skal gå fram for å ta knekken på dei problema som gjer deg stressa.

Seminaret tek ca 2 1/2 time, og er delt opp i ein teoretisk og ein meir praktisk del der du får lære det eg meiner er dei tre beste verktøya du kan nytte for å lære deg å unngå og bli stressa.

Seminaret blir  levert både som reell undervisning, og som sjølvstudium. Læreheftet for sjølvstudium er på ca 30 sider, inklusiv oppfølgingsspørsmål som du skal svare på for å få kunnskapen til å feste seg. Du får også ein cd med bokinnhaldet, slik at du kan høyre spora f. eks på veg til jobb. Cd-plata har også med to guida avspenningsøvingar, slik at du får lære deg å følgje ei guida avspenning for å lære deg rask avspenning. Avspenningsøvingane skal du rett nok ikkje høyre på i bilen, og det får du varsel om i forkant av avspenninga.

Meir info om stressmestringsseminaret kjem om få dagar.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

Per Roberet Tafjord hjelper menneske med å få stresset bort frå livet sitt, samt løyse problem som skapar stress og andre vanskar for deg. Han er sertifisert både som livscoach og stresscoach, og kan hjelpe det med å løyse det mangfaldet av problem som gjer dagen stressande og vanskeleg for deg.

Du kan få coaching spesielt for det problemet eller den utfordringa du ønskjer finne ei løysing på, og du kan få følgje eit spesialutvikla konsept som lærer deg mange ulike verktøy som forebygg stress.

Ta kontakt med Per Robert Tafjord på telefon 952 13 859 – eller send ein e-post til kontakt@kompetus. no

Coaching er hjelp til sjølvhjelp, og det er ei av dei mest fornuftige investeringane du kan gjere for di eiga helse og livstrivsel.

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

6 sunne handlingar vi treng gjere kvar dag (2)

smilande parNyt livet – og lev meir i nuet

Går du rundt og ventar på at det rette tidspunktet skal kome? Der alt klaffar slik at du kan begynne å nyte, og også nytte livet? Då har du venta lenge nok, for skal du nyte livet, er det rette tidspunktet akkurat her og no. Du kan ikkje sette livet og livsnytinga på vent til alle forhold ligg til rette for det, for dersom du gjer det, vil du oppleve at det rette tidspunktet aldri kjem. Det rette tidspunktet det må du sjølv skape, du må velje å ha det.

Det har forbausa forskarar at folk som føler at dei har eit godt liv, langt på veg er like sunne som dei som har ein slank og veltrena kropp, sjølv om dei pustar meir når dei går dei bratte bakkane. Det viktigaste i livet er å føle at ein har det godt, og har ei god ro i seg, og føler at ein verkeleg er fornøgd. Enkelte menneske mestrer dette betre enn andre. Det er difor viktig å planlegge at ein skal ha det godt og harmonisk. Det krev nemleg planlegging for å kunne ha det her og no. Ein må velje det- og gjere det. Det er ikkje noko ein kan spare opp og leve ut når ein er komen på gamleheimen.

Du treng ikkje vente til du har flust opp av pengar, eller til du har nådd karrieremåla dine. Dersom du skal vente til då, har du heilt sikkert funne andre hindringar som gjer at du ikkje kan leve i nuet.

Bestem deg for å leve meir i nuet, kvar einaste dag. Det krev ikkje mykje av deg. Nyt kjæresten din når du vaknar. Syng ein glad song. Ha ein god prat ved frukostbordet. Gå ein tur etter den sunne middagen etter jobb. Leik meir med barna eller barnebarna. Gå ein tur til elva og nyt lyden og roa. Fortel deg sjølv at du er eit herleg og triveleg menneske. Smil til verda og nyt å vere meir til stades i nuet.

(c) Per Robert Tafjord

ps. Når du lever meir i nuet, i dei stundene du er i nuet, finst det ikkje rom for problem og farefulle stunder inne i deg.

Posta under Stressforebyggende artikler | Merkt , , , , | Kommenter innlegget