Stressmestring –

Mange menneske har bruk for å kunne meir om stressmestring. Ei undersøking gjort blant studentar viser at to av dei tinga som slit dei mest i studietida er tidsstyring og stressmestring. Dette er to faktorar som heng nært saman, og det eine påverkar ofte det andre.

Eg tek no ferie i tre veker framover. Jobben blir mest muleg «fråkobla», men eg kjem til å sjå innom e-post ein til to gongar pr veke. Dersom du treng råd om stressmestring, er mi oppmoding at du les det du finn her på bloggen min. Om dette ikkje løyser det du treng, ta kontakt med meg etter ferien. Send meg gjerne ein e-post til kontakt@kompetus.no, så tek eg kontakt umiddelbart etter ferien.

Dei stressmestringsverktøya du får lære er av dei beste mestringsmetodane som er tilgjengelege, og du vil oppnå gode resultat av å følgje dei råda du får med deg i eit samarbeid med meg.

God sommar. Helsing Per Robert Tafjord

ps. har du kontakt med nokon som skal studere til hausten? Tips dei om at eg kjem med ei lita, men innhaldsrik bok om tidsstyring og stressmestring for studentar tidleg i august. Sjå meir i artikkelen nedanfor denne.

Advertisements
Posta under Uncategorized | Merkt , | Kommenter innlegget

Ny e-bok: Bedre stressmestring og tidsstyring for studenter

2014-07-09 20.36.30-1Ny E-boklansering i veke 32. «Bedre stressmestring og tidsstyring for studenter», med undertittelen «Bli kvitt studentenes tidklemme- og stressbelastninger ved å benytt disse nyttige ideene».

En undersøkelse blant studenter, der de har blitt spurt hva som fører til flest problemer for studenter, viser resultatet at manglende kunnskaper rundt tidsstyring, samt manglende stressmestringskunnskaper, er to av de faktorene som skaper størst problemer.

Som sertifisert stressmestringsveileder er dette to faktorer jeg jobber mye med, og som jeg kan vise studenter veien til gode løsninger. Jeg har derfor laget en enkel innføringsbok der de to faktorene blir mer belyst, og der mange de får lære mange gode hjelpeverktøyer som gjør at de mestrer tidsstyringen bedre, og følgelig også har en langt mindre stresset studiehverdag.

Boken tar opp følgende temaer:

1. 3 grunnleggende verktøy mot stress

2. Det grunnleggende innen tidsstyring for studenter

3. Gjør forandringer med tankemønsteret ditt slik at du håndterer tidsbruken din bedre

4. Mål resultatene av det du klarer å skape i løpet av den tiden du bruker

5. Lær deg de beste studievanene for å bedre tidsstyringen

6. Hvordan kan du få et enda bedre grep på studiene?

+ minst tre viktige temaer til.

E-boken er på 30 sider +, er lettfattelig,og ved aktiv bruk vil den hjelpe studenter til en vesentlig bedre tidsdisiplin og redusere stresspåkjenningene studenter utsetter seg for betraktelig. Boken koster bare kr 97,- tilsendt som e-bok. Dersom du vil ha den som heftet bok, tilsendt pr post, vil dette koste deg kr 179,-. Faktura blir sendt sammen med bokleveransen.

Bestill boken nå, og få den tilsendt i uke 32, mellom 4. -8. august. Du rekker da å skumlese boken før du starter på studiene, og også deretter lære mer om de ulike verktøyne, og hvordan du bruker dem for et mer vellykket liv som student.

Bruk bestillingsboksene nedenfor:  

Du kan også sende en e-post til kontakt@kompetus.no med samme informasjon som nevnt ovenfor.

(c) Per Robert Tafjord

 

 

 

 

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Eg trur ikkje på dei kjappe «løysingane»

Bilde (6)Det finst ikkje noko god, rask løysing på å bli kvitt dei fleste av livets mangfald av plager. Det vere seg stress, sosial angst, mistrivsel, erfaring med kjærleikssorg, mildare sorgreaksjonar, og mange aldre plager som kan vere alt frå moderate til livstruande.

Dessverre finst det eit mangfald av tilbod om raske løysingar, på produkt og på piller, som kan løyse alt for deg i løpet av ein dag. Dessverre, eg trur ikkje at det å finne fram til løysingane, samt det å innarbeide varige løysingar på slike problem, er «hurtigmat», der du kan bestille, betale og umiddelbart vere kvitt problemet for godt, ein gong for alle.

«Hurtigmatløysingane» kan vere til nytte i ein del tilfelle, men ikkje for lengre periodar. Dei legg ein dempar på problema, men det er aldri med å bidra til å finne fram til årsaka til problema. Så lenge ein ikkje finn fram til disse, og lærer det som skal til for å få det  bort i framtida, dukkar problemet fram att når ein sluttar å bruke hurtigmatløysinga. Og kva er då best? Å lære seg korleis ein skal handtere utfordringane, slik at ein får bort problema, eller nytte seg av hurtigmatløysingar som demper problemet, og som samtidid dempar livsaktiviteten, men ikkje gjer noko konkret med årsakene?

Som du sikkert har forstått så trur eg meir på ei form for mental medisinering som hjelpemiddel mot stress, sosial angst, mistrivsel over livet, kjærleikssorg og mildare sorgreaksjonar, enn kva eg trur på ei lengre pilledemping av kjenslene dei skapar. Medisineringa dempar kjenslene, men ein pille kan aldri lære deg kva du skal gjere for å handtere dei stemningane som oppstår frå ditt indre. Ein lykkepille kan ikkje forandre tankemønsteret ditt. Det kan du sjølv gjere ved å arbeide positivt med tankane og følelsane dine. Berre du kan, og i tillegg kan det vere nyttigt å ha bistand frå nokon som kan støtte deg i denne læreprosessen.

NB. Illustrasjonen er ikkje tilfeldig valgt. Vil du nå fram til målet, må du lære deg korleis du skal forebygge indre plager, og løyse dei innafrå og ut.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

ps. Har du behov for å lære deg meir om korleis du skal handtere ulike livsplager? Ta kontakt med meg på telefon 952 13 859, eller send meg ein e-post til kontakt@kompetus.no

Posta under Uncategorized | Merkt , , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Minibok/dobbel-cd om stressmestring

2014-06-21 07.57.52illustrasjon bøker nr 2 15.05.2014 For ei tid tilbake heldt eg eit miniseminar om stressmestring for Ålesund og omegn MS-forening. Seminaret har tittelen «Stressmestring – kva betyding har det for eit menneske sin helsetilstand?», med undertittel «Stressmestring for deg som har ei diagnose, for deg som ikkje har det, og for alle oss andre som er ein plass midt i mellom».

Tilbakemeldingane under og etter seminaret var gode, også frå deltakarar som var med som ledsagarar, og som er friske menneske. Eg har no spelt inn ein nedkorta variant av miniseminaret på ein cd. Den er på ca 70 minutt. Der får du presentert det eg meiner er dei tre viktigaste stressmestringsverktøya, dei som raskast lærer deg å mestre stresset ditt. I tillegg får du mange andre små tips rundt andre verktøy som støttar deg til betre stressmestring.  Du får også med ei minibok på 30 sider.

Du får også ei anna cd. Den handlar om stressmestring for deg som er ein omsorgsperson for eit familiemedlem. Den er mest relatert til foreldre som har omsorg for barn som har ei diagnose, men passar også like godt for deg som har eit omsorgsansvar for heimeverande gamle forelde. Å ha omsorg for nære familiemedlemar er noko som slit mange svært mykje. CD-plata inneheld mange tips om korleis du kan mestre omsorgsstress på ein betre måte. Ca 54 minutt.

Kva kostar så alt dette? Det kostar deg den utrulege summen av kr 149,- + porto ved bestilling fram til 04.07.2014. SEnd ein epost til kontakt@kompetus.no , ring meg for bestilling på tlf 952 13 859, eller nytt bestillingsboksen nedanfor.

 

 

 

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter, Uncategorized | Merkt , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Stressmestring, kva betyding har det for eit menneske sin helsetilstand?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Eg har nyleg halde eit miniseminar for Ålesund og omegn MS-forening med tittelen som står i overskrifta her. Undertittelen er «Stressmestring når du har ei diagnose, når du ikkje har ei diagnose- og for alle oss andre som er midt i mellom».

Sjølv om det under vegs i seminaret, og i e-boka, er referert til bruk overfor folk som har sjukdomsdiagnoser, passar innhaldet like mykje for folk som er friske  og førige, og for folk som er friske, og ikkje fullt så førige. E-boka er på knappe 30 sider ( seminaret kan gjennomførast på 3-4 timar).

I tillegg til e-boka har eg no også laga ei cd,  eit 70 minutts nedkorta variant av seminaret. Du får også med CD 2,s om er eit samandrag av eit seminar. Den heiter «forebygging av stress og utbrentheit knytt til omsorgsarbeid av familemedlemar». Denne siste er ein god informasjon om stressforebygging for menneske som har omsorg i eigen heim av eigne barn, eller av nære pårørandei  f eks godt vaksne foreldre sin heim.

Eg ser at det siste temaet blir meir og meir aktuelt rundt om i landet, etter kvart som pleierelaterte oppgåver blir ein salderingspost som blir hyppig nytta for å spare seg til endå meir fant. Blir f eks det eg kallar tre private omsorgsarbeiderar utbrent, og forsvinn ut av avbeidslivet i ein enno yrkesaktiv alder, vil det koste like mykje i trygdekostnader som det den n brutto innsparinga ein får ved å legge ned dagsenteret.

E-boka og dei to cd-platene kostar til saman kr 199,- + evt porto. Send ein e-post til kontakt@kompetus.no. Skriv at du ønskjer minibok om stressmestring + cd-plater, og opplys adressa di og telefonnr.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

ps. Har du bruk for coaching? Ring meg på telefon 952 13 859 for meir info.

Posta under Coaching | Merkt | Kommenter innlegget

Gjer nye oppgåver på jobben deg usikker og stressa?

2013-10-09 09.18.44Det er vanskeleg å gjere ein god jobb dersom du føler deg usikker på jobben. Ei undersøking i USA viser at leiaren sin rolle har stor innvirking på korleis innsatsen til dei ha er leiar for vil bli. Mange arbeidstakarar yter meir når dei har eit godt forhold til sjefen, og har ein sjef som inspirerer og engasjerer. Som gir tilbakemeldingar, både på det gode og på det som kan gjerast betre. Dersom ein arbeidstakar blir sett også for det han gjer bra, og får høyre dette, er det lettare å gjere endå meir av det same.

Det er i dag raske forandringar og krav til omstillingar innan dei fleste arbeidsplassar. Det gjer at vi stadig vekk må forandre arbeidsprosessar både mentalt og reelt utøvande. Her er det også viktig at ein leiar kjem inn og helper den arbeidstakande utøvaren til rette. God innføring i nye arbeidsprosessar gjer arbeidstakaren sikrare, og det aukar også produktiviteten raskare.  Ei betre innføring i nye oppgåver reduserer tidsbruken før oppgåva blir beherska, og det aukar også sjølvkjensla til arbeidsutøvaren.

God opplæringsledelse ved innføring av nye oppgåver gjer arbeidstakaren mindre usikker og stressa, og det er samtidig ein god måte å bygge sterke band mellom leiar og den som blir leia.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

Ps. vil du ha den gratis e-boka mi om Stressmestring? Det er ei enkel bok på ca 30 sider, og den kan forandre livstrivselen og gjere deg til ein langt betre stressmestrer. Sjå på artikkelen nedanfor denne. Her finn du også ein bestillingsmal. Bestill den før klokka er 2400 laurdag kveld. Då får du den tilsendt gratis.

Posta under Coaching | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Har du lyst til å ha ei gratis e-bok som gjer deg til ein som mestrer stresset ditt?

illustrasjon bøker nr 2 15.05.2014Forrige helg hadde eg eit miniseminar om stressmestring for Ålesund og omegn  MS-forening. Seminaret tek opp det eg meiner er dei tre viktigaste stressmestringsverktøya. Disse er:

1. Affirmasjonar, eller det positive sjølvsnakket. Den indre dialogen du har med deg sjølv, og tek for seg korleis du kan nytte dette for å få bukt med stressplagene dine.

2. Stressdagboka. Dette er korleis du skal bruke ditt eige detektivbyrå for å finne fram til følgjande: Når vert eg stressa? Kva er det eg merkar, og korleis merkar eg stress-signala mine? Kva er årsaka til at eg vert stressa? Og  så det proaktive, kva tiltak kan eg gjere for at eg skal overvinne stressårsaka, og aller helst – gjere det slik at det ikkje skapar noko stress for meg i framtida.

3. Problemsirkelen og den proaktive påvirkningssirkelen. Eit effektivt  verktøy for å lokalisere problema dine, og finne fram til korleis du kan påvirke disse problema gjennom proaktive handlingar, slik at du fjernar dei, og fjerner mange av dei ein gong for alle.

Den vesle e-boka, som er på ca 30 sider, er lettlest og lærer deg å overvinne mykje av stresset du møter på din veg. I tillegg til dei tre verktøya som er nemnt ovanfor vil du også få lære litt om nokre andre mindre, men svært effektive verktøy.

E-boka er gratis for deg fram til 30. mai. Nytt deg av høvet, og få den tilsendt ved å fylle ut informasjonen  i meldingsboksen nedanfor, eller send ein e-post til kontakt@kompetus.no der du opplyser at du ønskjer e-boka om stressmestring. Opplys då namnet ditt, e-postadresse, og også gjerne adressa di og telefonnummeret.

(c) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

 

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget